Bescherming van de persoonsgegevens

Dvasports behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens om u een optimale dienstverlening aan te bieden volgens de normen en de vigerende wetgeving.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Dvasports is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en of het gebruik van onze diensten waaronder het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met onze privacy policy, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na onze publicatie.

dvasports zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken, behalve aan bevoegde autoriteiten en wanneer we daartoe verplicht worden op grond van wet. De persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten België.

U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U heeft ook steeds het recht uw perssonsgegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. U kunt ons steeds een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dvasports.be.  Dvasports zal zo snel als mogelijk op uw verzoek reageren.

Alle geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht. Dit houdt in dat zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Rechtbanken van Kortrijk(België) en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.